Strona główna"Logo Biblioteki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie

Regulamin

 

REGULAMIN MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie

wraz z Cennikiem Opłat

 

PRAWO KORZYSTANIA

 1. Z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie, zwanej dalej Biblioteką lub MPBP, mogą korzystać mieszkańcy powiatu żyrardowskiego oraz inne osoby na warunkach określonych w §1 Regulaminu.
 2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne z zastrzeżeniem § 3 Regulaminu.
 3. Osoba, która chce korzystać z usług Biblioteki zapisując się do niej powinna:
  • okazać dokument ze zdjęciem i nr PESEL na podstawie, którego utworzone zostanie elektroniczne konto czytelnika i wystawiana pierwsza, bezpłatna Karta Biblioteczna,
  • zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania składając czytelny podpis na formularzu „Zobowiązania”.
 1. Do filii dla dzieci młodzieży Biblioteki Fabrycznej, zapisywane są osoby do 18 roku życia oraz użytkownicy, którzy z racji obowiązków zawodowych potrzebują dostępu do literatury dla dzieci i młodzieży.
 2. Warunkiem zapisania osoby niepełnoletniej do biblioteki jest podanie jej danych osobowych wraz z nr PESEL. Odpowiedzialność za wypełnianie zobowiązań wobec MPBP ponosi rodzic lub opiekun prawny dziecka, składając swój podpis na formularzu „Zobowiązania”.
 3. Podstawą korzystania z usług Biblioteki jest każdorazowe okazanie Karty Bibliotecznej, a w przypadku korzystania ze zbiorów na miejscu zdeponowanie Karty u bibliotekarza na czas pobytu w Czytelni.
 4. Właściciel konta bibliotecznego odpowiada za każde użycie Karty. Uszkodzenie, zgubienie Karty należy niezwłocznie zgłosić Bibliotece. Za wydanie duplikatu Karty pobierana jest opłata zgodnie z Cennikiem Opłat.
 5. Użytkownik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie danych zawartych w „Zobowiązaniu”, a w szczególności nazwiska, adresu do korespondencji oraz kontaktu telefonicznego.
 6. Korzystający z Biblioteki mają prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy MPBP w przypadku, gdy nie mają żadnych zobowiązań w stosunku do Biblioteki.

 

§ 1. KAUCJE

 1. Biblioteka pobiera kaucję od użytkownika za udostępnienie materiałów bibliotecznych na zewnątrz, jeśli nie jest on stałym mieszkańcem powiatu żyrardowskiego. Kaucja stanowi zabezpieczenie ich zwrotu oraz ewentualnej kary umownej, o której mowa w § 3. Wysokość kaucji określona jest w aktualnym Cenniku Opłat.
 2. Przy wypożyczaniu filmów na DVD, płyt CD z muzyką oraz wyznaczonej części książek Biblioteka pobiera kaucję dodatkową w wysokości ustalonej w Cenniku Opłat (od red.: punkt uchylony na podstawie Zarządzenia Dyrektora MPBP nr 5 z dn. 04.06.2020 r.)
 3. Osoba, która zamierza zrezygnować z korzystania z usług Biblioteki, powinna poinformować o tym dyżurującego bibliotekarza co najmniej 3 dni przed terminem wycofania wpłaconych kaucji.
 4. Podstawą wypłaty kaucji jest zwrot oryginału dowodu wpłaty. W przypadku zagubienia dowodu wpłaty użytkownik zobowiązany jest do skierowania na piśmie prośby do Dyrektora MPBP o wypłatę kaucji bez zwrotu dowodu wpłaty. Czas wydania decyzji w tej sprawie to min. 3 dni robocze.
 5. Po upływie 24 miesięcy od ostatniej, zarejestrowanej wizyty użytkownika w Bibliotece kaucje ulegają przepadkowi i przeznaczane są na realizację celów statutowych MPBP.

 

§ 2. WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW

 1. Wszystkie udostępnienia materiałów bibliotecznych i ich zwroty odnotowywane są w systemie komputerowym. Przed wyjściem z Biblioteki należy uzgodnić z bibliotekarzem stan swojego konta. Reklamacje zgłoszone po wyjściu z Biblioteki nie będą przyjmowane.
 2. Wypożyczyć można jednorazowo maksymalnie 7 materiałów bibliotecznych w każdej placówce MPBP (w tym 2 filmy, 2 płyty z muzyką lub 2 audiobooki) na okres:
  • książki (w tym audiobooki) – 4 tygodnie,
  • muzyka – 2 tygodnie,
  • gry, układanki – 2 tygodnie,
  • filmy – 1 tydzień,
  • czasopisma – 1 tydzień.
 1. Użytkownik może zamawiać lub rezerwować materiały biblioteczne. Warunkiem do korzystania z tej usługi jest podanie Bibliotece aktualnego adresu mailowego za pośrednictwem, którego użytkownik jest informowany o pozycjach przygotowanych do odbioru. Rezerwacje nieodebrane we wskazanym terminie są automatycznie anulowane. Po 6 anulacjach w obrębie jednego miesiąca opcja zamówień i rezerwacji zostaje zablokowana.
 2. Nie wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu zwrotu wypożyczonych materiałów użytkownik może za pośrednictwem bibliotekarza lub on-line przez konto biblioteczne przesunąć regulaminowy termin zwrotu.     W przeciwnym razie system komputerowy automatycznie naliczy karę umowną, której wysokość określona jest w obowiązującym Cenniku Opłat. Czytelnik może maksymalnie 2 razy prolongować terminu zwrotu na okres 1 tygodnia, pod warunkiem jednak, że pozostali użytkownicy Biblioteki nie zgłaszają chęci wypożyczenia tych materiałów.
 3. Użytkownik powinien sprawdzić stan wypożyczanych pozycji i bezzwłocznie zgłosić bibliotekarzowi zastrzeżenia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że materiały biblioteczne w chwili wypożyczenia nie były uszkodzone.
 4. Biblioteka może informować o zbliżającym się regulaminowym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów drogą elektroniczną, o ile posiada aktualny adres e-mailowy użytkownika i nie zachodzą obiektywne przyczyny uniemożliwiające wysłanie takiej korespondencji. Brak powiadomienia nie zwalnia użytkownika z obowiązku terminowego zwrotu materiałów.
 5. Bibliotekarz na prośbę użytkownika pomaga w doborze literatury i korzystaniu z katalogu bibliotecznego.

 

§ 3. ZNISZCZENIE, ZAGUBIENIE LUB PRZETRZYMYWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 1.  W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiału bibliotecznego użytkownik jest zobowiązany do odkupienia takiej samej pozycji (z identycznym nr ISBN, rokiem i numerem wydania), a jeśli pozycja nie jest już dostępna do wpłacenia ekwiwalentu pieniężnego (jego wysokość określona jest w Cenniku Opłat).
 2. W przypadku zdekompletowania dzieła wieloczęściowego, użytkownik odpowiada tak jak za uszkodzenie lub zagubienie całości. Pozostałe części dzieła pozostają nadal własnością Biblioteki.
 3. Za przetrzymanie każdej wypożyczonej pozycji ponad ustalony termin Bibliotece przysługuje odszkodowanie poprzez zapłatę przez użytkownika kary regulaminowej według obowiązującego Cennika Opłat.
 4. Na prośbę użytkownika na sumę wpłaconą z tytułu kary, zagubienia lub zniszczenia zbiorów Biblioteka wydaje pokwitowanie.
 5. Jeśli użytkownik, uchyla się od zwrotu materiałów bibliotecznych lub uiszczenia należnych Bibliotece opłat jego konto zostaje zablokowane we wszystkich placówkach MPBP, a Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

CZYTELNIA INTERNETOWA I CZASOPISM

 1. Podstawą korzystania ze stanowisk internetowych i czasopism jest każdorazowe zdeponowanie u dyżurującego bibliotekarza własnej Karty Bibliotecznej. Pracownik MPBP ma prawo do weryfikacji danych użytkownika poprzez porównanie zapisów na Karcie z dokumentem zawierającym zdjęcie i nr PESEL.
 2. Warunkiem odbioru Karty Bibliotecznej po skorzystaniu z Czytelni jest zwrot materiałów dyżurującemu bibliotekarzowi.
 3. Biblioteka nie udostępnia czasopism na zewnątrz z wyjątkiem wybranych, archiwalnych numerów.
 4. Książki, których nie ma w zbiorach MPBP na prośbę użytkownika mogą być sprowadzone w drodze wypożyczenia międzybibliotecznego (użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty związane ze sprowadzaniem pozycji do Biblioteki). Książki sprowadzone udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni.

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 Użytkownika Biblioteki obowiązuje:

 1. Przestrzeganie porządku na terenie Biblioteki, a szczególnie zakaz spożywania posiłków i napojów.
 2. Zachowanie ciszy, a szczególnie zakaz prowadzenia głośnych rozmów i używania telefonów komórkowych.
 3. Zakaz wprowadzania zwierząt do pomieszczeń bibliotecznych (od red.: z pominięciem psów asystujących).

 

SKARGI I WNIOSKI

 1. Skargi i wnioski dotyczące działalności Biblioteki użytkownicy mogą zgłaszać na piśmie u dyżurującego bibliotekarza lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź elektronicznej do Dyrektora MPBP.
 2. Zgłoszone uwagi będą rozpatrywane w ciągu 30 dni roboczych od daty ich wpływu.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Użytkownik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje wyłącznie Dyrektor MPBP.
 2. Wysokość opłat pobieranych przez Bibliotekę (Cennik Opłat), określana jest zarządzeniem Dyrektora MPBP i stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

Regulamin jest zgodny z Ustawą o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997 r. i obowiązuje od dn. 04.01.2016 r.

 

Dyrektor MPBP w Żyrardowie

Jadwiga Nowakowska

 

 

Załącznik do Regulaminu MPBP w Żyrardowie

 

CENNIK OPŁAT

 

 1. Kaucja pobierana od czytelnika, który nie jest stałym mieszkańcem powiatu żyrardowskiego – 30,00 zł. za każdą pozycję.
 2. Kaucja za materiały audiowizualne (filmy, muzyka) i wydzieloną część książek – 30,00 zł. za każdą pozycję      (od red.: punkt uchylony na podstawie Zarządzenia Dyrektora MPBP nr 5 z dn. 04.06.2020 r.).
 3. Kara za przetrzymanie każdej wypożyczonej pozycji ponad ustalony termin – 0,50 zł. za każdy dzień zwłoki.
 4. Opłata za wystawienie duplikatu Karty Bibliotecznej – 5,00 zł.

 

Ekwiwalent za zagubiony lub zniszczony materiał biblioteczny

(Zarządzenie Dyrektora MPBP nr 2 z 15.03.2016 r.)

 • film – nie mniej niż 40,00 zł.,
 • muzyka – nie mniej niż 40,00 zł.,
 • książka (w tym audiobook) z wypożyczalni dla dorosłych – nie mniej niż 35,00 zł.,
 • książka (w tym audiobook) z wypożyczalni dla dzieci – nie mniej niż 20,00 zł.,
 • gra, układanka – nie mniej niż 40,00 zł.,
 • czasopismo (jeden numer) – nie mniej niż 10,00 zł.

 

Czytaj w Żyrardowie