Strona główna"Logo Biblioteki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie

FAQ

FAQ

 

Najczęściej zadawane pytania

Co muszę zrobić, aby korzystać z Biblioteki w Żyrardowie?

Do Biblioteki każda osoba może zapisać się w dowolnej placówce, w której otrzyma Kartę Biblioteczną i na jej podstawie może korzystać ze wszystkich filii. Aby stać się naszym użytkownikiem należy:
– zapoznać się z Regulaminem Biblioteki,
– okazać dowód osobisty lub inny dokument z nr PESEL i zdjęciem,
– zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu (za osoby niepełnoletnie zobowiązanie podpisuje rodzic bądź opiekun prawny),
– odebrać bezpłatną Kartę Biblioteczną.
Osoby zameldowane poza powiatem żyrardowskim zobowiązane są ponadto do wpłacenia kaucji za wypożyczanie materiałów bibliotecznych do domu.

zob. Regulamin MPBP z Cennikiem Opłat

 

Ile i jakie materiały mogę wypożyczyć z Biblioteki? Jak długo mogę z nich korzystać?

Na koncie użytkownika w każdej placówce MPBP może znajdować się maksymalnie 7 materiałów bibliotecznych, a w tym np.: 2 filmy, 2 audiobooki, 2 płyty z muzyką, 2 gry, 2 czasopisma.
Okresy na jakie wypożyczane są zbiory:
– książki (w tym audiobooki) – 4 tygodnie,
– muzyka – 2 tygodnie,
– filmy na DVD – 1 tydzień,
– czasopisma – 1 tydzień,
– gry planszowe, układanki – 2 tygodnie.

 

Dlaczego nie mogę wypożyczyć jednorazowo kilku tomów jednego cyklu?

W naszych placówkach znajdują się najczęściej pojedyncze egzemplarze danego tytułu. Dlatego jedną serię lub pozycję wielotomową często czyta jednocześnie więcej niż jedna osoba. Aby zapewnić wszystkim użytkownikom płynną lekturę, Biblioteka ogranicza wypożyczenie do jednego, czasami dwóch tomów.

 

Czy istnieje możliwość sprowadzenia do MPBP książki z innej biblioteki?

MPBP świadczy taką bezpłatną usługę. Zamówienia, wyłącznie z polskich bibliotek w ramach tzw. wypożyczeń międzybibliotecznych, realizuje czytelnia w Centralni MPBP przy ul. Mostowej 1. Z materiałów sprowadzonych można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.

 

Czy inna osoba może wypożyczać zbiory na moje konto?

Dla wygody użytkowników Biblioteka przyjmuje, że udostępniając swoją Kartę Biblioteczną osobie trzeciej, upoważniamy ją do korzystania z konta. Dlatego w przypadku zagubienia Karty należy niezwłocznie (także telefonicznie) poprosić bibliotekarza o zablokowanie konta.

 

Czy Karta Biblioteczna umożliwia wypożyczanie zbiorów we wszystkich placówkach MPBP?

Biblioteka posiada centralną bazę użytkowników, co oznacza, że każda zapisana do MPBP osoba ma jedno konto biblioteczne i, w oparciu o posiadaną Kartę Biblioteczną, może korzystać ze wszystkich naszych placówek.

 

Zapomniałem Karty Bibliotecznej. Czy mogę skorzystać z Biblioteki?

Bez Karty można jedynie zwracać wypożyczone materiały. Natomiast, do wypożyczenia zbiorów do domu niezbędna jest Karta Biblioteczna, która zawiera kod kreskowy będący „kluczem” do konta użytkownika. Takie rozwiązanie daje użytkownikom gwarancję, że na ich konta nie zostaną zapisane pozycje, których nie wypożyczali.

 

Czy trzeba wyrobić sobie Kartę Biblioteczną, aby korzystać z czytelni?

Wszystkie usługi Biblioteki, w tym korzystanie z czytelni tradycyjnej i internetowej, realizowane są po okazaniu Karty Bibliotecznej.

 

Zgubiłem Kartę Biblioteczną – co mam zrobić?

Należy bezzwłocznie osobiście lub telefonicznie poinformować o tym Bibliotekę. Zostanie wtedy zablokowane konto do którego przypisana była utracona Karta. Bibliotekarz przy najbliższej wizycie odblokuje konto i wystawi płatny duplikat Karty z innym kodem kreskowym.

zob. Regulamin MPBP z Cennikiem Opłat

 

Czy bibliotekarz może mi skrócić lub wydłużyć okres wypożyczenia?

Biblioteka nie praktykuje skracania okresów na jakie wypożyczane są materiały biblioteczne. Możliwe natomiast jest wydłużenie (prolongata) terminu zwrotu wypożyczonej pozycji dwukrotnie – na okres 1 tygodnia. Prolongacie nie podlegają – zgodnie z decyzją Dyrektora – filmy na DVD i czasopisma.

 

Kiedy i w jaki sposób mogę przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych pozycji?

Prolongaty terminu zwrotu można dokonać osobiście lub telefonicznie w placówce w której nastąpiło wypożyczenie. Bibliotekarz przedłuży (maksymalnie 2 razy) termin zwrotu o 1 tydzień, nie wcześniej jednak niż na 3 dni przed upływem terminu, ale nie później niż w dniu, kiedy przypadał termin zwrotu. Dla osób korzystających on-line ze swojego konta bibliotecznego dostępna jest opcja prolongaty zdalnej.

 

Dlaczego odmówiono mi prolongaty wypożyczonych zbiorów?

Biblioteka nie prolonguje terminu zwrotu wypożyczonych materiałów, jeśli:
– użytkownik dwukrotnie skorzystał z tygodniowej prolongaty,
– inni użytkownicy są zainteresowani wypożyczeniem tych materiałów,
– upłynął regulaminowy termin zwrotu wypożyczonych pozycji,
– wypożyczone egzemplarze to filmy lub czasopisma – zbiory te, zgodnie z decyzją Dyrektora MPBP, nie podlegają prolongacie terminu zwrotu.

 

Czy można samodzielnie zmienić termin zwrotu książki przez katalog biblioteczny w internecie lub e-mailem?

Prolongaty terminu można dokonać osobiście, telefonicznie lub samodzielnie po zalogowaniu się do internetowego konta bibliotecznego. Prośby o przesunięcie terminu zwrotu przesyłane mailem nie będą uwzględniane.

 

Nie mogę oddać książek w wyznaczonym terminie. Co mam zrobić?

Poproś inną osobę o zwrot (nie wymagana jest do tego Karta Biblioteczna), lub skontaktuj się telefonicznie z placówką w której wypożyczyłeś zbiory i poproś o zmianę terminu zwrotu. Jeśli posługujesz się internetowym kontem bibliotecznym to prolongaty terminu możesz dokonać samodzielnie.

 

Czy mogę ubiegać się o wydłużenie terminu wypożyczenia zbiorów, jeśli upłynęła data ich zwrotu?

W tym przypadku należy zwrócić wypożyczone pozycje, uiścić karę regulaminową i ewentualnie ubiegać się o ponowne wypożyczenie na okres 1 tygodnia.

 

Czy jest jakaś opłata za nieterminowy zwrot zbiorów?

Jeśli materiały biblioteczne nie są zwrócone w ustalonym terminie, pobierana jest opłata regulaminowa za każdy dzień zwłoki i za każdą z wypożyczonych pozycji zob. Regulamin MPBP z Cennikiem Opłat

 

Na jakiej podstawie w Bibliotekach naliczane są kary?

Podstawę prawną do pobierania kar za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów daje Bibliotekom zapis w Ustawie o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (art. 14, pkt 2). Wysokość kar w każdej bibliotece ustalana jest przez jej Dyrektora w Regulaminie korzystania z biblioteki.

Zob. też Cywilnoprawny kontekst opłat związanych z wypożyczaniem egzemplarzy bibliotecznych

 

Dlaczego kara za przetrzymanie zbiorów naliczana jest za niedzielę i święta, skoro biblioteka jest wtedy zamknięta?

Każdy, kto zapisuje się do biblioteki podpisuje druk tzw. zobowiązania, deklarując tym samym zgodę na obowiązujący w niej Regulamin. Regulamin MPBP w Żyrardowie przewiduje karę za każdy dzień zwłoki, a więc także za niedziele i święta.

 

Została mi naliczona kara za przetrzymane książki, a obecnie mam problemy finansowe. Czy mogę przynieść w zamian książki, których już nie potrzebuję?

Regulamin Biblioteki nie przewiduje rzeczowego ekwiwalentu za przetrzymanie zbiorów. Jednak, w uzasadnionych przypadkach, np. trudna sytuacja finansowa, MPBP może rozłożyć użytkownikowi płatność kary na dogodne raty, lub nawet obniżyć jej wymiar. Decyzję w tej sprawie, na podstawie pisemnego podania, podejmuje wyłącznie Dyrektor Biblioteki.

 

Naliczono mi karę za przetrzymanie zbiorów, której nie zgadzam się zapłacić. Co mam zrobić w tej sytuacji?

Należy napisać odwołanie do dyrektora Biblioteki i pozostawić u dyżurującego bibliotekarza lub przesłać pocztą na adres 96-300 Żyrardów, ul. Mostowa 1. Dyrektor do złożonego pisma ustosunkuje się w ciągu 30 dni.

 

Jakie są konsekwencje nie zapłacenia naliczonej kary?

Konto biblioteczne (bez względu na wysokość zadłużenia) zostaje we wszystkich placówkach MPBP zablokowane. W stosunku do użytkowników, uchylających się od uregulowania naliczonych opłat, Biblioteka będzie dochodzić swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

Co zrobić, aby otrzymywać elektroniczne przypomnienia?

Jest to usługa dodatkowa dostępna dla osób, które podały bibliotekarzowi adres mailowy. Przypomnienia są wysyłane automatycznie przez system biblioteczny (nie przez bibliotekarza) na 3 dni przed upływem regulaminowego terminu zwrotu.

 

Czy otrzymam przypomnienie o terminie zwrotu przedłużonej książki?

Osoba, która skorzystała z tygodniowej prolongaty terminu zwrotu NIE OTRZYMA ponownego przypomnienia, ponieważ zmiana ta dokonywana jest przez bibliotekarza lub samodzielnie przez czytelnika i nie podlega automatycznej (systemowej) wysyłce korespondencji.

 

Co mam zrobić jeśli zgubiłem lub zniszczyłem wypożyczoną książkę?

W przypadku zgubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych należy odkupić taką samą pozycję, czyli z identycznym nr ISBN oraz datą i numerem wydania. Jeśli odkupienie pozycji nie jest możliwe użytkownik zobowiązany jest zapłacić należny Bibliotece ekwiwalent, którego wysokość określa w zarządzeniu Dyrektor MPBP. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego z tomów pozycji wieloczęściowej, użytkownik musi zapłacić albo odkupić całość dzieła z tym, że pozostałe tomy nadal stanowią własność Biblioteki zob. Regulamin MPBP z Cennikiem Opłat

 

Dlaczego muszę zapłacić za książkę, jeśli uszkodziłem ją tylko w niewielkim stopniu?

Opłata pobierana przez Bibliotekę stanowi rekompensatę za szkodę spowodowaną przez użytkownika, czyli za zwrot książki w gorszym stanie, niż była ona w momencie wypożyczenia.

 

Dlaczego muszę zapłacić za film, jeśli w mojej ocenie, już w chwili wypożyczenia był uszkodzony?

Użytkownik MPBP zobowiązany jest sprawdzić stan materiałów bibliotecznych przed wyjściem z placówki. Jeśli uważa, że są uszkodzone, powinien bezzwłocznie zgłosić to bibliotekarzowi. W przeciwnym wypadku Biblioteka przyjmuje, że wypożyczone pozycje nie były uszkodzone.

 

Jak mam korzystać z katalogu bibliotecznego?

Nasza Biblioteka ma centralny katalog swoich zbiorów, który dostępny jest na stanowiskach komputerowych we wszystkich placówkach i przez całą dobę w internecie. Katalog zawiera przejrzystą instrukcję obsługi – każda osoba, korzystająca z Biblioteki powinna ją przeczytać. Możesz to zrobić teraz

 

Co zrobić, jeśli w Bibliotece nie ma poszukiwanej przeze mnie książki?

W tej sytuacji, jeśli tytuł dostępny jest na rynku wydawniczym, możesz zaproponować jego zakup, wypełniając formularz „Zaproponuj” zamieszczony na głównej stronie lub złożyć swoją propozycję u bibliotekarza. Zgłoszony tytuł będzie brany pod uwagę podczas zakupu nowości wydawniczych. Możesz zgłosić nowość teraz

 

Jak mogę sprawdzić stan mojego konta bibliotecznego?

Informacji o stanie konta, podczas wizyty w Bibliotece, udziela bibliotekarz. Można również sprawdzić jego stan telefonicznie lub samodzielnie w internetowym katalogu MPBP. W tym celu, w zakładce „Moje konto”, należy wpisać otrzymany w Bibliotece login i hasło.

 

Nie mogę się zalogować do mojego konta, ponieważ nie znam loginu i hasła. Jak mogę je uzyskać?

Login i hasło, do pierwszego logowania, przydzielane jest czytelnikowi przez bibliotekarza, podczas osobistej wizyty w Bibliotece. Po zalogowaniu się do konta trzeba zmienić hasło na inne.

 

Zapomniałem hasła do mojego konta bibliotecznego. Co mam zrobić?

Przy najbliższej, osobistej wizycie w Bibliotece, można poprosić bibliotekarza o ponowne nadanie hasła lub skorzystać z opcji “Zapomniałem hasła” w zakładce “Moje konto”.

 

Czy można zamawiać i rezerwować zbiory przez internet?

Można samodzielnie rezerwować i zamawiać zbiory on-line. Wystarczy, w wybranej przez siebie placówce, odebrać (osobiście) login i hasło do konta bibliotecznego oraz zostawić (warunek konieczny) swój adres mailowy.

 

Jaka jest różnica między zarezerwowaniem a zamówieniem książki?

Rezerwacja – to „ustawienie się w kolejce” do skorzystania z konkretnej pozycji wypożyczonej we wskazanej placówce. Rezerwacji tytułu można dokonać samodzielnie lub za pośrednictwem bibliotekarza. Po otrzymaniu maila: „pozycja została przygotowana do odbioru”, tytuł należy odebrać w ciągu 3 dni, wliczając w to dzień otrzymania informacji.
Zamówienie – to prośba o odłożenie wybranego tytułu, obecnie dostępnego w wybranej placówce. Zamówienia można dokonać wyłącznie samodzielnie, za pośrednictwem konta w katalogu on-line. W trakcie zamawiania książki, należy wskazać termin jej odbioru (do wyboru są 3 kolejne dni), w przeciwnym wypadku system domyślnie wstawi datę bieżącą. W tej sytuacji, zamówioną książkę trzeba odebrać jeszcze tego samego dnia przed zamknięciem placówki.
W obu przypadkach, tytuły nie odebrane w terminie, są automatycznie usuwane z systemu i stają się ponownie dostępne dla innych użytkowników.

 

Gdzie, i w jakim czasie, należy odebrać zamówioną lub zarezerwowaną książkę?

Zamawiając pozycję samodzielnie przez katalog on-line w internecie, należy:
– wskazać egzemplarz, który „stoi na półce” w placówce do której należysz i w której chcesz go odebrać,
– koniecznie wybrać termin odbioru, wskazując datę bieżącą lub jeden z 3 kolejnych dni,
– odebrać zamówioną pozycję dopiero po otrzymaniu maila z informacją: „pozycja została przygotowana do odbioru”.
Rezerwując tytuł wypożyczony przez innego użytkownika, należy:
– wskazać egzemplarz, który jest wypożyczony w placówce do której należysz i w której chcesz go odebrać,
– odebrać zarezerwowany materiał biblioteczny dopiero po otrzymaniu maila z informacją: „pozycja została przygotowana do odbioru”. Tytuł będzie oczekiwał na Ciebie 3 dni (wliczając w to dzień otrzymania maila).

 

Nie mogę, przez moje konto w katalogu Biblioteki, zarezerwować wybranego tytułu, ponieważ nie wyświetla się napis „rezerwuj”. Dlaczego?

Egzemplarze wypożyczone z Biblioteki mogą być rezerwowane przez użytkowników z zachowaniem zasady, że jedna osoba może być zapisana na maksymalnie 3 pozycje, a kolejka do konkretnego tytułu nie może przekraczać 5 osób.

 

Czy mogę sam wyznaczyć termin odbioru zamówionej książki?

W trakcie zamawiania książki NALEŻY wskazać termin jej odbioru (do wyboru są 3 kolejne dni), w przeciwnym wypadku system domyślnie wstawi datę bieżącą. W tej sytuacji, zamówioną książkę trzeba odebrać jeszcze tego samego dnia przed zamknięciem placówki.

 

Dlaczego moja rezerwacja wygasła, jeżeli termin odbioru, otrzymany mailem, był wskazany na 19.05 do godz. 8:00 rano?

Otrzymaną informację trzeba odpowiednio zinterpretować, biorąc pod uwagę dni i godziny w których dana placówka jest czynna. Jeśli w mailu system wskazuje, że odbioru książki należy dokonać do 8:00 rano, a więc przed godziną otwarcia placówki w dniu roboczym, zarezerwowaną pozycję należy odebrać najpóźniej przed zamknięciem Biblioteki w dniu poprzednim.

 

Czy można dokonać zamówienia lub rezerwacji zbiorów e-mailem?

Nie. Zamówienia i rezerwacje muszą być wykonane w systemie bibliotecznym, dlatego można ich dokonać samodzielnie przez konto biblioteczne on-line lub za pośrednictwem bibliotekarza w czasie osobistych odwiedzin w bibliotece, a także telefonicznie.

 

Jestem zameldowany poza powiatem żyrardowskim, ale tu mieszkam. Dlaczego muszę wpłacić kaucję za wypożyczanie książek do domu?

MPBP w Żyrardowie, na mocy obowiązującego w niej Regulaminu, i zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, od osób zameldowanych poza terenem powiatu, pobiera opłatę w formie kaucji za wypożyczanie materiałów bibliotecznych do domu. Wpłacone kaucje zwracane są użytkownikom, jeżeli zwrócą wszystkie wypożyczone pozycje oraz uregulują, ewentualną, karę za ich przetrzymanie.
Uwaga: z usług bibliotecznych dostępnych na miejscu (np.: internet, czasopisma) wszyscy mogą korzystać bez wpłacania kaucji.

 

Czy mogę odzyskać wpłaconą kaucję, jeśli nie mam przy sobie dowodu wpłaty? Co mam zrobić jeśli go zgubiłem?

Kaucja wypłacana jest przez bibliotekarza WYŁĄCZNIE na podstawie dowodu wpłaty. W przypadku jego utraty, należy napisać prośbę do Dyrektora MPBP o wypłacenie pieniędzy bez przedstawiania dowodu wpłaty. Po uzyskaniu zgody bibliotekarz wypłaci pobraną kaucję maksymalnie w ciągu 3 dni.

 

Czytaj w Żyrardowie