Strona główna"Logo Biblioteki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

obowiązująca od dnia 25.05.2018 r.

 

 1. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie ul. Mostowa 1 w imieniu, której działa Dyrektor.

Kontakt  z Dyrektorem:

 • drogą tradycyjną na adres: ul. Mostowa 1, 96-300 Żyrardów
 • mailowo:  dyrmbp@zyrardow.pl
 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Pana Pawła Szlagę na Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych wysyłając maila na adres: odo.szlaga@gmail.com

 1. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

–  art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia, czyli Pani/Pana zgody w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych, mianowicie:

1) obsługi użytkowników Biblioteki,

2) zapewnienia ochrony udostępnianych zbiorów,

3) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,

4) prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki,

5) promocji na zewnątrz działań prowadzonych przez Bibliotekę (wizerunek).

– art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia na podstawie przepisów prawa w celu realizacji zadań ustawowych tj.: ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

 1. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w związku z udostępnieniem lub wypożyczeniem materiałów bibliotecznych, komunikowaniem się z Czytelnikiem oraz opracowywaniem statystyk – nie więcej niż 3 lata od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.

 1. Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych Osobowych.

b) inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Dostęp do danych osobowych jest możliwy:

 • w “Bibliotece Fabrycznej”, ul. 1 Maja 52 – centralna kartoteka zobowiązań czytelników MPBP,
 • we wszystkich placówkach MPBP – dostęp do danych elektronicznych.
 1. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi Czytelnika. Niepodanie danych uniemożliwi Pani/Panu korzystanie z usług bibliotecznych.

 1. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

Czytaj w Żyrardowie