Strona główna"Logo Biblioteki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie

Biblioteka w Żyrardowie uruchomiła Mobilną Wypożyczalnię

Biblioteka w Żyrardowie uruchomiła Mobilną Wypożyczalnię

Biblioteka w Żyrardowie uruchomiła Mobilną Wypożyczalnię

Dostarczanie zbio­rów do miej­sca za­mie­szka­nia, to nowa usługa świadczona przez Bi­blio­tekę w Żyrardowie. Celem jej uru­cho­mie­nia jest umożliwienie ko­rzy­sta­nia z oferty Biblioteki osobom na­ra­żo­nym na marginalizację lub dys­kry­mi­na­cję, ze względu na nie­peł­no­spra­wność bądź obniżony poziom sprawności z powodu wieku, czy choroby.

Działalność Mobilnej Wy­po­ży­czal­ni, począwszy od maja 2022 roku, będzie realizowana w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 16.00-18.00 (w miarę możliwości technicznych, or­ga­ni­za­cyj­nych i ka­dro­wych), umożliwiając rów­nież zapis do Biblioteki osobom do­tych­czas niezarejestrowanym. Wypożyczenia mobilne będą realizowane na zasadach za­war­tych w Re­gu­la­mi­nie Biblioteki.

Materiały biblioteczne uży­tko­wni­cy mogą zamawiać telefonicznie w go­dzi­nach otwarcia placówek lub przez in­dy­wi­dua­lne konto on-line.

Zamiar korzystania z usługi należy zgłaszać w:

 • Centrali Biblioteki,
  ul. Mostowa 1
  pod nr tel. 46 855 40 67,
 • Bibliotece Fabrycznej
  ul. 1 Maja 52
  tel. 46 855 35 63,
 • Filii nr 6
  Stara Garbarnia, ul. Kilińskiego 9
  tel. 46 855 40 37,
 • Filii nr 3
  ul. Moniuszki 13
  tel. 46 855 48 09,
 • Filii nr 2
  ul. Wittenberga 3
  tel. 46 855 12 13
 • lub e-mailem na adres mbp@zyrardow.pl.
Czytaj w Żyrardowie